Изберете страница

Ежедневна работа

При пропуснати вноски по задължения - консултирайте се незабавно!

  • Съдейства на длъжници (лизингополучателите, на кредитополучателите и на поръчителите), които са страна по лизингови и кредитни договори или са в преговори за сключване на такива договори да установят лизинговия и кредитния риск при сключване и изпълнение на договорите.
  • Подпомага, консултира и съдейства на лицата, сключващи договори за лизинг и договори за кредит за получаване на справедливи и изпълними условия на договаряне.
  • Съдейства на лизингополучателите при сключване на лизингови договори и разясняване на значението на договорите по застраховка „загуби от неплащане на лизингови вноски”.
  • Установява риска от загуби, причинени от несъстоятелност или неплатежоспособност на лизингополучатели и на кредитополучатели като клиенти на кредитни институции.
  • Анализира риска от несъбираемост на задълженията, възникнали вследствие на сключени кредитни договори, както и на дължимите компенсации и обезщетения в случай на възникване на застрахователен риск по застраховка „кредитен риск” и застраховка „загуби от неплащане на лизингови вноски”.
  • Разкрива възможностите и условията на сключване на договори застраховка „Живот на кредитополучатели” за застрахования и за кредитополучателя.
  • Стимулира диалог на заинтересованите по проблемите, свързани с пазара на лизинга и кредитите, правата и задълженията, произтичащи от кредитни и лизингови договори, и от застрахователните договори.

Най-напред

съберете и пазете всички документи по вашия случай.

След това

се осведомете за Вашите права, като се консултирате с правен експерт.

И така

предприемете подходящи и своевременни действия, за да се защитите.

Важно!

При този род правни въпроси своевременните действия са от решаващо значение. Колкото по-решителни и осведомени сте Вие, толкова по-силен е вашият адвокат.

Обадете се сега!