Изберете страница

Проблемни казуси

При пропуснати вноски по задължения - консултирайте се незабавно!

Симптоми:

 • Отношенията Ви с Вашия кредитор, лизингодател, поръчител са затруднени вследствие на забавено плащане на кредитните или лизинговите вноски.
 • Липсва Ви необходимия достъп до нормативна и специализирана аналитична информация.
 • Не сте проучвали и анализирали системно условията на кредитиране, на проблемите на обслужване на лизинговите и кредитните договори.
 • Нямате необходимите контакти и взаимодействие с лизингодатели и кредитодатели.
 • Не сте се консултирали със заинтересовани лица относно пазарните условия на кредитиране, сключване на лизингови и кредитни договори и последиците от тяхното неизпълнение/изпълнение.
 • Не сте участвали в квалификационни програми и проекти, засягащи пазарните и договорните условия на кредитиране.

Специфични въпроси за лизинговите договори:

 • Да продължа ли да плащам лизинговите вноски, след като ми откраднаха колата, за ползването на която съм сключил лизингов договор?
 • Мога ли да получа обезщетение по застрахователен договор „каско” за открадната кола, която съм ползвал на лизинг?
 • Как да минимизирам загубите си, свързани с изпълнението на лизинговия договор след кражбата на лизинговия автомобил?
 • Какво да правя със застрахователя по „каско” на лизинговия ми автомобил, който беше откраднат?
  След кражбата на лизинговия автомобил, моят лизингодател получил ли е някакво застрахователно обзщетение?
 • Какви са рисковете за лизингополучателя при погиване на лизинговата вещ / автомобила, при умишлен палеж или при кражба на вещта?

Относно договорите за кредит:

 • Обикновено се счита, че кредитополучателят след подписването на договора за кредит трудно може да предприема законни действия за защита и отстояване на правата и задълженията, които е поел с договора.
 • Всеки кредитен договор е сключен при конкретни условия и интереси, преценени от страните при сключването му. Икономическите и финансовите условия на договорите, особено при тези с дълъг срок, не са статични и неизменни. Кредитодателите залагат в договорите клаузи за минимизиране на рисковете от намаляване на печалбите. Тези техни възможности след сключване на договора и отпускане на кредите имат определени рамки.
 • Всяко изменение на кредитния договор по време на действието му, може да бъде предмет на преоценка, с оглед недопускане на изпълнение на явно неравноправни за кредитополучателя клаузизи.

Най-напред

съберете и пазете всички документи по вашия случай.

След това

се осведомете за Вашите права, като се консултирате с правен експерт.

И така

предприемете подходящи и своевременни действия, за да се защитите.

Важно!

При този род правни въпроси своевременните действия са от решаващо значение. Колкото по-решителни и осведомени сте Вие, толкова по-силен е вашият адвокат.

Обадете се сега!